Environmentálny manažment

Zodpovednosť

Naša firma Kühl Kft považuje za prioritný úkol uspokojiť požiadavky výrobcov chladiarenských zariadení, preto pri výrobe a vývoji svojich produktov dbá o maximálne dodržanie ekologických noriem. Vo výrobnom procese minimalizuje negatívne ekologické dopady.

Predvídavosť

K zabráneniu ekologických škôd je nutná predvídavosť. Pri každej činnosti, či už ide o vývoj alebo výrobu, dbáme o to aby sme použili také postupy ktoré za žiadnych okolností neohrozia naše bezprostredné alebo vzdialené okolie.

Globálne riešenia

Vývoj a fungovanie našich produktov zakladáme na znalostiach celého životného cyklu výrobku. Od surovín cez výrobu až po používanie a recykláciu. Volíme také riešenia ktoré minimalizujú negatívne pôsobenie na okolité prostredie, prihliadajúc pritom na optimálne využitie surovín a energie.

Pripravenosť

Vďaka skúsenostiam, neustálemu vzdelávaniu sa, využívaniu najnovších technológií sme pripravený čeliť ekologickým požiadavkám budúcnosti. Zodpovedne plníme už teraz výzvy budúcnosti.

Priority

Rozhodujúcim faktorom vývoja je permanentné znižovanie ekologickej záťaže. Naša práca je cieľavedomá, popri ekonomicky výhodnom využívaní nášho firemného rozpočtu vždy myslíme prioritne aj na investície do ochrany životného prostredia. Pri ochrane životného prostredia vyžadujeme osobnú angažovanosť od každého jedného zamestnanca. Naše hlavné priority ochrany životného prostredia zaručuje vysokú konkurenciu schopnosť a stabilné miesto na trhu.